Avstandskrav til vann

Avstand til vann. Foto fra NIBIO

18.05.19. I plantevernjournalen skal tiltak mot vannforekomster dokumenteres slik at avstandskravet på etiketten overholdes. Allerede fra planleggingsfasen er det nyttig å ha oversikten over de ulike midlenes avstandskrav til vann. Med vann menes blant annet vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster. Les mer hos NLR Viken.