Endringer i Jordloven gir strengere krav til jordleieavtaler

24.11.13. Sommeren 2009 ble jordloven endret. En vesentlig endring var innføringen av varig driveplikt for alle landbrukseiendommer. Et alternativ til å drive selv er å leie ut jorda. Endringene i lovverket innebærer strengere krav til jordleieavtalene. Blant annet skal avtalene være skriftlige og gjelde i minst 10 år. De skal dessuten godkjennes av kommunen. Norges Bondelag har som en følge av dette laget forslag til ny standardavtale for jordleie.

Fylkesmannen i Vestfold presiserer at avtaler gjort før 1. juli 2009 løper slik de er inngått. For alle avtaler gjort etter 1. juli 2009 (både fornyelse av eksisterende avtaler og nye avtaler) gjelder de nye reglene.
 
Endringene har medført at Norges Bondelag har laget en ny standardavtale for jordleie, som medlemmer kan bestille gratis her.
 
Statens landbruksforvaltning har samlet leieprisene i 2013 på linken her. https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/jordleiepriser/jordleieundersokelsen-2013-stabile-jordleiepriser. Dette er sikkert nyttig informasjon for de som skal skrive leiekontrakt.
 
For ytterligere informasjon anbefales det å ta kontakt med kommunen eller se Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-3/2009.