Skip Navigation Links

Rapporter og utredninger til nedlasting

Under finner dere en del aktuelt stoff om forskjellige temaer.

Mye er utredet i Vestfold.

"Selvforsyning av mat og arealbruk - Tar vi vare på matjorda?" AgriAnalyse

AgriAnalyse rapport om verdien av matjorda

27.11.15. En ny rapport fra AgriAnalyse ser på Norges matsikkerhet med fokus på egen produksjon og vår arealbruk. I et langsiktig perspektiv er det forvaltningen av vårt produksjonsapparat og vårt produksjonsgrunnlag, det vil si matjorda, som avgjør vår matsikkerhet. Den beste jorda ligger også der folketallet øker, og presset på slik jord er stort. Høy bevissthet på hva denne ressursen representerer, er derfor svært viktig i et nasjonalt perspektiv.

Her kan du laste ned rapporten fra AgriAnalyse "Selvforsyning av mat og arealbruk - Tar vi vare på matjorda?"

Stor og stabil verdiskaping av Vestfolds matproduksjon

Verdiskapingsrapport forside

07.11.14. NHO, LO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlaget står bak rapporten "Verdiskaping fra jord til bord - om landbruk og matindustri i Vestfold" og er stolte av å kunne vise hvor mye landbruk og matindustri betyr for Vestfold. Matindustrien står alene for over 2600 arbeidsplasser og en omsetning på opp mot 10 milliarder. I tillegg kommer sysselsetting og omsetting i primærjord- og skogbruk, skogindustri og ringvirkninger.

 

Alt henger sammen med at Vestfold har de beste forutsetninger for matproduksjon og det gir oss et særlig ansvar for å ta vare på matjorda vår.

 

En kortversjon av rapporten kan lastes ned her

 

Hele rapporten kan lastes ned her

 

Jordleierapporten er klar

Jordleierapport forside

18.10.14. Jordleie blir ofte omtalt som problematisk. En høy leiejordandel og bortleie over lang tid, kan gi utfordringer med hensyn til vedlikehold av jorda. Bildet er nok mer nyansert. Sigbjørn Fjærvoll har nå avsluttet et jordleieprosjekt som viser dette.

 

Last ned jordleierapporten her

Drøye 6 av 10 tror noen av barna vil overta i Vestfold

BritLogstein stor

09.07.12. Det viser en trendundersøkelse utarbeidet av Senter for Bygdeforskning på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold. I undersøkelsen sendt ut til 800 personer svarte 437 i tillegg til 70 personer som svarte på en en undersøkelse for hele landet. Gjennomsnittsalderen er 52 år. 37 % planlegger produksjonsøkning de neste 5 åra. De med landbruksutdanning mest offensive. Bildet viser Brit Logstein presentere rapporten i Statens Park forleden.

 

Last ned Trender i Vestfoldlandbruket 2012.(pdf) her.

 

Regionalt næringsprogram for landbruket vedtatt

kålaker

03.07.12. Fylkestinget vedtok enstemmig i sitt møte 21. juni 2012 "Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015". Før det har det vært ei arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til program hvor også Faglag og Viken Skog deltok. Fra Vestfold Bondelag deltok leder Hans Edvard Torp og org.sjef Vidar P. Andresen. Bakerst i programmet er det en "faktadel" om landbruket i Vestfold.
 

Last ned Regionalt næringsprogram her.pdf

Vikens kornproduksjon - Når vi målet?

14.06.12.  Dagens situasjon i Viken fylkene viser en negativ trend for total kornproduksjon og jordbruksareal med korn og oljevekster, og i antall kornprodusenter. Avling per dekar har variert fra år til år, men har de siste årene hatt en relativt flat eller svak positiv trend. Det er derfor fra Fylkesbondelaga rundt Viken bestilt en utredning fra Landbrukets Utredningskontor. Den konkluderer med bl.a: Skal vi ha noen mulighet for å opprettholde selvforsyningsgraden også på korn, som en vesentlig del av norsk matproduksjon må trendene snus og det må virkemidler til. Trendene
kan ikke fortsette som i dag.
 

Last ned Notat-Vikens kornproduksjon_EAF

250 ideer for næringsutvikling tilknyttet gårdsbruk

Her presenterer en det mangfold av spennende ideer som kom frem under et Ideforum 22 januar 1998. En god del av ideene var like, men etter en gjennomgang av alle forslagene sitter vi igjen med 250 ideer som Vestfold Bondelag kan benytte som et grunnlag for det videre arbeidet, skriver Gitte M. Idås i sin rapport. Lesere av denne rapporten står fritt til å benytte/utvikle ideene. Under følger ideene opplistet og hele rapporten er lagt ved for nedlasting.

 

250 ideer for næringsutvikling